Google 애드 센스 결제 설정이 지불 기준 액을 변경합니다.

Google 애드 센스 결제 설정이 지불 기준 액을 변경합니다.

애드 센스에서 수익을 얻는 방법과 웹 사이트에 Google 광고를 추가하는 방법 인 Google 애드 센스 계정을 가지고 있으면 애드 센스 지불 빈도 인 애드 센스 지급 기준 액을 변경할 수 있습니다.

이렇게하려면 먼저 Google 애드 센스 로그인 사이트에서 Google 애드 센스 계정에 로그인하십시오.

https google adsense login sign up

그런 다음 왼쪽 메뉴에서 지급을 클릭하십시오.

Google 결제 설정 섹션까지 아래로 스크롤 한 다음 설정 관리를 클릭하십시오.

Google 결제 계정 설정 섹션에서 애드 센스 지불 일정을 찾아 Google 결제 버튼 수정 버튼을 클릭하십시오.

Google 애드 센스 지급 기준 액 및 판매 대금 일정에 대해 요청 된 값을 입력하십시오.

변경 내용의 유효성을 검사하려면 저장을 클릭하십시오.

그리고 그게 다야. 이것은 임계 값을 줄이거 나 늘리거나 지불주기 임계 값을 설정하는 애드 센스 빈도를 트리거하여 계정 관리에 도움이 될 수 있습니다.

또한 대금 지급 일정을 입력하면 현재 Google 애드 센스 지급일로부터 최대 1 년 동안 애드 센스 지급 지연이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 회계 연도 시작 전후 또는 월말 종점 또는 월간 기준 액과 같이 정해진 애드 센스 지불금 지급일에 계정에 지급금을 계상 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

애드 센스에서 지급 기준 액에 도달하는 방법 광고에 도달하려면 충분한 광고비를 확보해야합니다.

Google 애드 센스에서 수익금을받는 방법? 지불 기준 액에 도달하여 지불 방법을 올바르게 설정하십시오.

Google 애드 센스 최소 지불금이란 무엇입니까? 70 €은 최소 지불액입니다.

애드 센스 취소 기준 액이 있습니까? 임계 값을 변경하여 이전 값을 취소하십시오.

지불 기준 액이란 무엇입니까? 금액에 도달하면 돈을 받게됩니다.

Google 애드 센스에서 수익을 얻으려면 어떻게해야합니까? 귀하가 지불 기준 액에 도달 할 때까지 귀하의 웹 사이트에 광고를하십시오.

애드 센스에서 얼마를 벌 수 있습니까? 애드 센스로 얼마 돈? 애드 센스 얼마나? 얼마나 많은 페이지 뷰가 수익을 창출합니까? 1000 명의 방문자 당 평균 1 달러를 기대하십시오.

구글 애드 센스는 어떻게 작동합니까? 그것은 자동으로 귀하의 웹 사이트에 광고를두고, 방문자가 그것을 클릭 할 때 지불합니다.

더 많은 것을 읽으십시오

비슷한 기사

코멘트 (10)

Caroline Cook, 2018-08-19
놀라워, 지금은 내 차례 야!
Jill White, 2018-08-19
Harika hikaye, paylaşım için teşekkürler
Aubrey Warren, 2018-08-19
Şaşırtıcı, şimdi denemek benim sıram!
Ana Hopkins, 2018-08-19
Tôi không biết về các chi tiết này, vui lòng thực hiện thêm
Lowell Barton, 2018-08-19
Dragoste citirea conținutului dvs., păstrați postarea
Anna Powell, 2018-08-19
Yes, that is what I needed
Russell Wood, 2018-08-19
ไม่ทราบว่าจะขอบคุณ แต่เป็นอัจฉริยะที่บริสุทธิ์ขอบคุณ
Gloria Bennett, 2018-08-19
Именно то, что я искал, отлично
MjFlashYoung, 2018-08-19
Ես հիմա փորձելու եմ այն, շնորհակալություն հայտնելիս
Harabombbiaphb, 2018-08-19
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਪਾਇਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

코멘트를 남겨주세요